zachmurzenie duże
18°
16°
piątek
We wtorek sesja Rady Gminy Poczesna
24 marca 2022 r. | 11:57
0

We wtorek 29 marca o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radna podejmie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zawodzie oraz Kolonia Borek.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV, XXXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Informacja o planie działań na rok 2022.
8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022-2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna” na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 139/XVIII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2021-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXXIII/21 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2021 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zawodzie oraz Kolonia Borek.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *