zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
czwartek
Zbliża się sesja absolutoryjna
16 czerwca 2022 r. | 10:57
0

We wtorek 28 czerwca o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą głosować nad wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Krzysztofa Ujmy.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2022/2023.
7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem
finansowym.
11. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
12. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2022-2029.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXXVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna na rok
szkolny 2022/2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Sobuczyna
i Brzeziny Nowe.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *