zachmurzenie duże
-2°
-3°
piątek
Za tydzień sesja Rady Gminy Poczesna
06 marca 2019 r. | 12:57
0

W czwartek 14 marca o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni podejmą m.in. uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Informacja o planie działań na rok 2019.
8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2019 r.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada 2018 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Żłobkowi w Hucie Starej B.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa.
28. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
29. Wolne wnioski.
30. Odpowiedzi na wnioski.
31. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *