zachmurzenie duże
15°
12°
sobota
fot. Janusz Koniecki
Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Poczesna
02 czerwca 2022 r. | 11:31
0

Podczas ostatniej sesji, Rada Gminy Poczesna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Poczesna „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Z programem można zapoznać się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

PROGRAM OSŁONOWY GMINY POCZESNA „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, w ciągu minionych dwóch lat trwania epidemii
w kraju, w ramach zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej podejmowano szereg działań w celu
zabezpieczenia osób starszych. W szczególności, poprzez realizację zadań własnych o charakterze
obowiązkowym, w określonym reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W roku
bieżącym Gmina Poczesna przystąpiła do realizacji programów ogłaszanych przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej, w tym do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, na podstawie umowy
z Wojewodą Śląskim nr PSXI.OW.946.2.59.2022.

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Program osłonowy gminy Poczesna „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest programem
osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań
własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy
społecznej. Przepis ten zezwala Gminie na podejmowanie innych niż wymienione w art.17 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej, zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb.
Program osłonowy jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Poczesna w związku z ustanowieniem
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, do
realizacji zadań zawartych w module II.

II. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO.
Na terenie Gminy Poczesna zamieszkują osoby starsze w tym samotne i samotnie gospodarujące jak
również mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub sprawności,
a rodzina nie zabezpiecza dostatecznego wsparcia. Na dzień 31.12.2021 roku na terenie gminy Poczesna
mieszkało 12361 osób w tym 867 osób powyżej 65 roku życia ( 563 kobiety i 304 mężczyzn). 18 osób
zidentyfikowano jako osoby samotnie gospodarujące. W 2021 roku 40 osób powyżej 65 roku życia
korzystało z różnych form pomocy społecznej w tym 13 osób samotnie gospodarujących
W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 grupa osób powyżej 65 roku życia wymaga
szczególnego wsparcia i działań na rzecz ochrony ich zdrowia poprzez system wsparcia, poprawę ich
bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do bezpiecznego samodzielnego funkcjonowania w miejscu
zamieszkania.

III. CEL PROGRAMU
Celem programu osłonowego gminy Poczesna „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, jest poprawa
poczucia bezpieczeństwa seniorów mieszkających samotnie lub z innymi członkami rodziny, którzy
nie mogą zapewnić im bezpieczeństwa, wykorzystując nowe technologie w opiece nad seniorami.
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek
bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi,
a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji,
w jakiej się znaleźli.

IV. PODMIOT REALIZUJĄCY PROGRAM
Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, będzie realizowała Gmina Poczesna
poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej.

V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU
1. Program osłonowy gminy Poczesna „Korpus Wsparcia Seniorów”, będzie realizowany w 2022 roku na
terenie Gminy Poczesna.
2. Uczestnikami programu osłonowego, mogą zostać w szczególności : osoby zamieszkujące na terenie
gminy Poczesna w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które
nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
3. Zgłoszenia do programu można złożyć telefonicznie lub osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, tel.: 34/3263026.
4. W ramach programu osłonowego zakłada się następujące działania:
- zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”,
- wykupienia usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad
seniorami przez centrum monitoringu,
- koordynację i realizację programu na terenie Gminy Poczesna przez wyznaczonych pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej
- promocja programu osłonowego wśród społeczności lokalnej,
5. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana ilości uczestników do programu osłonowego, gmina
może wprowadzić dodatkowe kryteria udziału w programie.
6. Udzielenie wsparcia w ramach programu osłonowego nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest
przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.
7. Gmina przetwarza dane osobowe osób korzystających z programu osłonowego Gminy Poczesna
w związku z realizacją programu MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.
Senior zakwalifikowany do wsparcia będzie zobowiązany do podpisania z Gminą Poczesna umowy
użyczenia opaski; zapoznania się z instrukcją obsługi opaski oraz regulaminem świadczenia usługi przez
podmiot zewnętrzny, a także jego zaakceptowanie.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMNU
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu osłonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Gmina nie wnosi udziału własnego do programu osłonowego.

VII. MONITORING PROGRAMU
Z realizacji programu osłonowego sporządzone zostanie sprawozdanie, będące elementem składowym
rozliczania programu „Korpus Wsparcia Seniorów” za rok 2022 do dnia 30 stycznia 2023r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *