zachmurzenie umiarkowane
21°
19°
czwartek
Będzie nowa stawka za odbiór śmieci
16 marca 2023 r. | 13:20
0

We wtorek, 28 marca w Urzędzie Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą podejmować uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.

Początek o godz. 16:00.

porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2022 roku.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2023-2031.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 331/XLVI/22 Rady Gminy Poczesna z dnia
29 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna” na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Brzeziny Kolonia.
Wolne wnioski.
Odpowiedzi na wnioski.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *