zachmurzenie duże
17°
15°
środa
Będą dotacje do budowy przyłączy kanalizacyjnych
14 lutego 2020 r. | 10:49
0

W czwartek 27 lutego w sali nr 31 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni uchwalą zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Początek sesji o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Informacja o planie działań na rok 2020.
7. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
8. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna” na 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *