zachmurzenie duże
26°
25°
sobota
22 grudnia odbędzie się sesja budżetowa
14 grudnia 2020 r. | 11:25
0

We wtorek 22 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni przyjmą budżet na 2021 rok.

Początek sesji o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy Poczesna.

porządek obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112 XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawe nieodpłatnego przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz Powiatu Częstochowskiego.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poczesna.
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
Wolne wnioski.
Odpowiedzi na wnioski.
Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *