pochmurnie
12°
sobota
22 czerwca sesja absolutoryjna
10 czerwca 2021 r. | 11:21
0

We wtorek 22 czerwca o godz. 14:00 w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna odbędzie się sesja Rady Gminy Poczesna, podczas której radni będą podejmować uchwałę
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.

porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2021/2022.
7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
12. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
13. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XX/20 Rady Gminy Poczesna z dnia 17 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 188/XXV/21 z dnia 25 maja 2021 roku.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna na rok szkolny 2021/2022.
22. Wolne wnioski.
23. Odpowiedzi na wnioski.
24. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *