bezchmurnie
13°
niedziela
Będą kosmetyczne zmiany w nazwach miejscowości w gminie Poczesna
25 marca 2022 r. | 12:42
0

Rada Gminy Poczesna przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości.

Chodzi o zmianę rodzaju miejscowości: Kolonia Borek - część wsi Zawodzie na Kolonia Borek – wieś.

Uzasadnienie uchwały poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Rada Gminy Poczesna na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1443) zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości: Kolonia Borek - część wsi Zawodzie na Kolonia Borek - wieś.

Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz U. z 2021r. poz. 1368), wszystkie adresy w miejscowości Kolonia Borek nie spełniają wymogów określonych w - §6 pkt.4 tegoż rozporządzenia. W związku z powyższym tutejszy urząd podjął czynności, by mieszkańcy nie ponosili kosztów związanych ze zmianą adresów. Konsultacje wprowadzono Zarządzeniem URO.0050.359.2021.RK z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa: Zawodzie w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kolonia Borek oraz Zarządzeniem Nr URO.0050.370.2021.RK Wójta Gminy Poczesna z dnia 15 grudnia 2021 r. dotyczącym zmiany zarządzenia nr URO.0050.359.2021.RK z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Zawodzie w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kolonia Borek. Konsultacje są częścią procedury zmierzającej do uporządkowania nazewnictwa w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Po pozytywnym zakończeniu czynności adresy pozostaną bez zmian. Kolonia Borek będzie oznaczona jako wieś.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019r. poz. 2360) znajduje się urzędowa nazwa miejscowości Kolonia Borek - część wsi Zawodzie. Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1443) wieś oznacza jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta. Kolonia Borek odpowiada tej definicji. Kolonia Borek jest samoistną miejscowością o charakterze wsi. Liczy obecnie 147 nieruchomości zabudowanych, w których na pobyt stały wg danych z ewidencji ludności stan na dzień 31.12.2021r. było zameldowanych 432 osoby. Nazwa Kolonia Borek jest używana w obrocie prawnym, jak również w relacjach między mieszkańcami. Określona nazwa funkcjonuje w zbiorach meldunkowych, w zbiorach wydanych dowodów osobistych i w księgach stanu cywilnego, a także na mapach, w dokumentach urzędowych, pozwoleniach, rozkładach jazdy oraz w terenie np. na znakach drogowych „Kolonia Borek” znak E-17a-poczatek miejscowość, E-18a - koniec miejscowości, na tabliczkach na nieruchomościach. Cała posiadana dokumentacja pochodząca z różnych okresów posługuje się nazwą miejscowości Kolonia Borek. Mieszkańcy Kolonii Borek są meldowani na pobyt stały i pobyt czasowy pod wskazanym adresem w następujący sposób: - miejscowość KOLONIA BOREK - ulica CICHA, GÓRNICZA, JAŁOWCOWA, PRZEMYSŁOWA, SUCHA nr domu - kolejny, począwszy od nr 1.

Uwag do tego nie zgłaszał Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki zapis adresów widnieje obecnie w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców Gminy Poczesna. Do 31.12.2010r. taki zapis był też w kartach osobowych mieszkańców (karty KOM). Podczas nadawania numerów PESEL (począwszy od lat 80-tych XX w. aż do chwili obecnej) nikt nie zakwestionował takiego zapisu adresu osoby, tzn. braku miejscowości Kolonia Borek w Urzędowym wykazie nazw miejscowości w Polsce. W księgach urodzeń, małżeństw i zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poczesnej miejsce urodzenia i zgonu, które nastąpiło na terenie tej miejscowości zostało wpisane "Kolonia Borek".

Kolonia Borek położona jest na gruntach należących do obrębu geodezyjnego Zawodzie. W wyniku zmiany rodzaju miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Zawodzie, którego częścią nadal pozostanie Kolonia Borek. Nie ulegnie zmiana numeracji porządkowej budynków. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Rada Gminy przedstawia wniosek Ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie o którym mowa w art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 01 grudnia 2021r. do 28 grudnia 2021r., w oparciu o uchwałę Rady Gminy Poczesna nr 128/XVII/16 z dnia 23 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r. poz. 2051 ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.359.2021.RK z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Zawodzie w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kolonia Borek i zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.370.2021.RK z dnia 15 grudnia 2021r. dotyczącego zmiany zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.359.2021.RK z dnia 01 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Zawodzie w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kolonia Borek.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych były osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie sołectwa Zawodzie w ilości 896 osób. Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego. Mieszkańcy wypełniali imienne ankiety, które zawierały pytanie: Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości „Kolonia Borek” rodzaj „część miejscowości” na Kolonia Borek – rodzaj „wieś”?

W terminie konsultacji do urzędu wpłynęło 41 ankiet konsultacyjnych, przy czym liczba głosów przedstawiała się następująco: Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości „ Kolonia Borek” rodzaj „część miejscowości” na Kolonia Borek – rodzaj „wieś”?
- Tak – 38 osób
- Nie – 3 osoby, w tym jedna ankieta została złożona przez osobę, która nie figuruje w rejestrze mieszkańców
- Wstrzymuje się – 0 osób.

Podsumowując wyniki konsultacji należy stwierdzić, iż mieszkańcy biorący udział w konsultacjach jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą rodzaju nazwy miejscowości „Kolonia Borek - część wsi Zawodzie” na „Kolonia Borek – wieś”. Starosta Częstochowski jako organ w sprawach geodezji i kartografii odpowiedział na wniosek gminy Poczesna o wydanie opinii w niniejszej sprawie. Pismem z dnia 18.01.2022r. nr GK.6621.2.36.2022.MB udzielił odpowiedzi.

Nie będzie kosztów finansowych z powodu zmiany rodzaju miejscowości, gdyż doprowadzimy tą zmianą do stanu faktycznie obowiązującego. Wobec powyższego mając na uwadze potrzebę doprowadzenia danych zawartych w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części do zgodności ze stanem faktycznym Rada Gminy Poczesna wnosi jak na wstępie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *